Saigon Experimental Film Festival

📝 Sign up as a festival representative to manage this page!
Awards Selection About
😞 We don't have a program for this festival yet. Would you like to help us add it?
Close
Saigon Experimental Film Festival III In collaboration with NAI cinema - request for short films! Our goal is to generate interest in experimental cinema and video art in Saigon. Hosting venue: San Art Gallery. Genre focus: experimental, abstract, video art, documentary. Length: under 15 minutes Prefer films made between 2015-2020. If your film has *any* dialogue, subtitles in English or Vietnamese is a requirement. Submissions without subtitles will be considered incomplete. Sài Gòn Thử Nghiệm Đợt III Đồng hành cùng với Nãi Cinema - mời các bạn nộp phim! Chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một chương trình thú vị để thúc đẩy phim thử nghiệm và video art ở Sài Gòn. Địa điểm tổ chức: Sàn Art Gallery. Thể loại: phim thử nghiệm, phim trừu tượng, video art, phim tài liệu. Độ dài: dưới 15 phút Phim được làm từ năm 2015-2020. Nếu phim của bạn có đối thoại, phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt là bắt buộc. Những phim không có phụ đề sẽ không được xem xét.

Country

Vietnam

Contacts

✏️ Edit this page!